பிரபஞ்சத்தின் மிகவும் வல்லமையான விசை உனக்குள் இருக்கிறது!

முகப்பு ›› அற்புதங்கள் ›› பிரபஞ்சத்தின் மிகவும் வல்லமையான விசை உனக்குள் இருக்கிறது!

அற்புத சக்தி வேண்டும் என்று கனவு காணாதவர்கள் உண்டோ?

“ஆஹா, நான் அப்போதே அதே இடத்தில் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் மறைந்துபோயிருந்தால்…”, “என்னால் உயர பறக்க முடிந்திருந்தால்… வானத்தில் ஏறி பறந்து சுற்ற முடிந்தால்…” என்ற யோசனைகள் நம்மில் பலருக்கும் அவ்வப்போது வந்திருக்கலாம்.

அதிர்ஷ்டவசமாக, நம்மிடம் அப்படிப்பட்ட சக்திகள் இல்லை! (இப்படி இருப்பதுதான் சிறந்தது, இல்லையா?)

இருப்பினும், நமக்குள் ஒரு பெரிய விசை, ஒரு பெரிய சக்தி உள்ளது: நமக்குள் இயேசு வாழ்கிறார்!

“பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து, அவர்களை ஜெயித்தீர்கள்; ஏனெனில் உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்களிலிருக்கிறவர் பெரியவர்” என்று வேதாகமம் கூறுகிறது (1 யோவான் 4:4).

இவ்வாறு, இயேசு உன்னில் வசிப்பதால், உன் சொந்த அல்லது இந்த உலகத்தை மிஞ்சும் ஒரு சக்தியை பெற உன்னால் இயலும்!

நீ வலுவிழந்து சோர்ந்துபோய் இருக்கும்போது, உன்னால் இனிமேல் முடியாது என்று என்னும் நிலைமையில், இயேசுவே உன்னுள் வாழ்கிறார் என்பதை நினைவில்கொள்.

மேலும், இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்களை விட, உன்னைத் தடுக்க முயல்பவர்களை விட, உனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர்.

ஆம், இயேசு எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவர், மேலும் அவர் எல்லாவற்றையும் விட வலிமையானவர், அதிக வல்லமை வாய்ந்தவர்!

“இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமாயிருந்து, சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய், தம்மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பாரிசத்திலே உட்கார்ந்தார்.” (எபிரெயர் 1:3)

அவருடைய வலிமை உன்னுடன் இருக்கட்டும்!

Signature_EricCelerier

"அனுதினமும் ஒரு அதிசயம்" என்ற தினசரி ஊக்கத்தை பெற இங்கே இலவசமாக சந்தா பதிவு செய்யலாம்* சந்தா பதிவு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் Jesus.netன் விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கையை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

You are a miracle!