இயேசு உனக்குள் ஜீவிக்கிறார்

முகப்பு ›› அற்புதங்கள் ›› இயேசு உனக்குள் ஜீவிக்கிறார்

“கிறிஸ்துவுடனேகூடச் சிலுவையிலறையப்பட்டேன்; ஆயினும், பிழைத்திருக்கிறேன்; இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்; நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ, என்னில் அன்புகூர்ந்து எனக்காகத் தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன்.” (கலாத்தியர் 2:20)

எங்கே உயிர் இருக்கிறதோ அங்கே செயல் இருக்கிறது. ஆகவே, இனி நீ அல்ல, கிறிஸ்துவே உன்னுள் வாழ்கிறார் என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தை உறுதிப்படுத்தும் போது, இயேசுவின் குணாதிசயங்கள் அனைத்தும் உனக்குள் உயிரோடும் செயலூக்கத்தோடும் இருக்கின்றன என்று அர்த்தம்!

அவருடைய அறிவு, அவருடைய சமாதானம், அவருடைய மென்மை, அவருடைய பணிவு… அனைத்தும் உன்னுள் இருக்கிறது.

ஆண்டவருக்கு உனக்கும் இடையே, அவருடைய இதயத்திற்கும் உன் இதயத்திற்கும் இடையே ஒரு ஆற்றல்மிக்க பரிமாற்றம் நிறுவப்படுகிறது. இதனால், நீ பெறுவது…

  • சோகத்திற்கு பதிலாக அவரது மகிழ்ச்சி,
  • துன்பத்திற்கு பதிலாக அவரது ஆறுதல்,
  • நீ செய்யும் எல்லாவற்றிலும் அவருடைய ஜீவன்.

என் அன்பரே, நீ எங்கு சென்றாலும், நீ செய்யும் எல்லாவற்றிலும் இவை அனைத்தும் காணப்படுகிறது, உணரப்படுகிறது, கேட்கப்படுகிறது!

Signature_EricCelerier

"அனுதினமும் ஒரு அதிசயம்" என்ற தினசரி ஊக்கத்தை பெற இங்கே இலவசமாக சந்தா பதிவு செய்யலாம்* சந்தா பதிவு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் Jesus.netன் விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கையை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

You are a miracle!