அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்தவே நீ பிறந்தாயோ?

முகப்பு ›› அற்புதங்கள் ›› அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்தவே நீ பிறந்தாயோ?

படிப்படியாக, நாளுக்கு நாள், நீ ஆண்டவருக்குள் வளர்கிறாய், அவரிடம் நெருங்குகிறாய். உனக்குள் நடக்கும் இந்த மாற்றத்தையும் வளர்ச்சியையும் ஆண்டவர் அனுமதிப்பது இது மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றோ?

“பின்பு: யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் நமது காரியமாய்ப் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தைக் கேட்டேன். அதற்கு நான்: இதோ, அடியேன் இருக்கிறேன்; என்னை அனுப்பும் என்றேன்.” (ஏசாயா 6:8)

ஆண்டவர் உன்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி மறுரூபமாக்கிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர் தம்முடைய வார்த்தையையும் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களையும் உன் இருதயத்தில் பேசுகிறார். மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரமாக விளங்க உன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் நீ அவரை சேவிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய்!

நீ எங்கிருந்தாலும் உன்னை அன்பின் தூதராக, ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவதற்கு அவர் உன் வாழ்க்கையில் தம்முடைய கிருபையையும், ஞானத்தையும், பெலத்தையும் ஊற்றுகிறார்.

நீ வித்தியாசமாக இருக்கவும், வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தவும், உன்னை சுற்றிலும் அவருடைய அன்பைப் பகிரவும் நீ அவருடைய ஆவியால் உடுத்தப்பட்டு, அவருடைய ஜீவனால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறாய்.

“அதென்னவெனில், தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல், கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களைத் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார். ஆனபடியினாலே, தேவனானவர் எங்களைக்கொண்டு புத்திசொல்லுகிறதுபோல, நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாபதிகளாயிருந்து, தேவனோடே ஒப்புரவாகுங்கள் என்று, கிறிஸ்துவினிமித்தம் உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம்.” (2 கொரிந்தியர் 5:19-20)

இன்னும் முன்னேறிச் சென்று, மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் நன்மையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த உன்னை அழைக்கிறேன்!

என்னுடன் ஜெபி… “ஆண்டவரே, உனக்குள் இருக்கும் என்னுடைய அடையாளத்தை நான் பற்றிக்கொள்கிறேன். நான் உன்னுடையவன்/உன்னுடையவள், உன்னால் வடிவமைக்கப்பட்டவன்/வடிவமைக்கப்பட்டவள். நான் இன்னும் அதிகமாகக் கொடுத்து, என்னைச் சுற்றியுள்ள அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பதற்காக, நீர் எனக்கு இன்னும் அதிகமாக வேண்டும்! என்னை எடுத்து உமது அன்பை வெளிப்படுத்த உமது தூதராக என்னைப் பயன்படுத்துவீராக. உம் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன், ஆமென்.

Signature_EricCelerier

"அனுதினமும் ஒரு அதிசயம்" என்ற தினசரி ஊக்கத்தை பெற இங்கே இலவசமாக சந்தா பதிவு செய்யலாம்* சந்தா பதிவு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் Jesus.netன் விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கையை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

You are a miracle!